ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Γενικά

 

Αυτή η ιστοσελίδα σας παρέχεται από “Επιλέγω τη Ζωή – Φιλανθρωπικό Σωματείο για την Αντιμετώπιση των Αιματολογικών Νοσημάτων” (στο εξής “Choose Life”) και το παρόν κείμενο (μαζί με όσα άλλα κείμενα αναφέρονται παρακάτω) καθιερώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση της ιστοσελίδας (στο εξής “Όροι”). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους, την Πολιτική Προστασίας και την Πολιτική Χρήση Cookies πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους Όρους και είστε υπεύθυνοι να τους διαβάζετε τακτικά καθώς ενδέχεται κατά διαστήματα να ανανεώνονται. Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται με δικό σας ρίσκο και είστε αποκλειστικώς υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Δεν κάνουμε ουδεμία δήλωση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα.

 

 

2. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της Ευθύνης μας 

 

Θα εξασκήσουμε την προσήκουσα φροντίδα και δεξιότητα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής, προστατευμένη και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη μας για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση που προκλήθηκε από την χρήση της ιστοσελίδας ή την πεποίθηση σας προς τις πληροφορίες και τα υλικά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Δεν θα είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε υπαίτιοι για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά εσάς ή τρίτο και την οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας. Δεν κάνουμε καμία δήλωση ούτε προσφέρουμε εγγυήσεις ότι η παρούσα ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) είναι ακριβής, ολοκληρωμένη και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατή με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.

 

 

3. Πνευματικά δικαιώματα

 

Το περιεχόμενο και το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται από τον Νόμο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (ν. 2121/1993) και διεθνείς συνθήκες για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και πρέπει να χορηγείται προηγούμενη άδεια πριν από κάθε αναπαραγωγή ή κοινοποίηση του υλικού με οποιαδήποτε μορφή.

 

 

4. Σύνδεσμοι

 

Οι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Choose Life δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα ή την ασφάλεια των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, τις πληροφορίες που περιέχουν ή τυχόν αλλαγές ή ανανεώσεις στις ιστοσελίδες εκείνες. Η τοποθέτηση ενός συνδέσμου δεν υπονοεί οποιουδήποτε είδους έγκριση. Η Choose Life δεν δύναται να σας εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι θα είναι πάντοτε λειτουργικοί, ούτε ασκεί έλεγχο στην διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων σελίδων. Υπό καμία συνθήκη δεν θα είναι υπαίτια η Choose Life για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο/η χρήστης/ρια σε άλλες ιστοσελίδες.

 

 

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο και οποιαδήποτε διαφορά γεννάται από αυτήν θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.